Bestuur: bevoegdheden en bezoldiging

De bevoegdheid van het bestuur is vastgelegd in de statuten van Artsen zonder Grenzen. In overstemming met de bepalingen van Artsen zonder Grenzen Nederland krijgen de bestuursleden geen vergoeding.

Bevoegdheden bestuur

De bevoegdheid van het bestuur is vastgelegd in de statuten van Artsen zonder Grenzen. Elke combinatie van twee bestuursleden met de functies voorzitter, penningmeester, vicevoorzitter en secretaris is bevoegd namens de vereniging op te treden. De Vereniging Artsen zonder Grenzen is volledig rechtsbevoegd.

 

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding gedelegeerd aan de algemeen directeur en het management team. Deze delegatie is geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De bevoegdheden van de directie zijn nader geregeld in de door het bestuur vastgestelde Managementstatuten. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie is vastgesteld bij bestuursbesluit en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Het bestuur behoudt in alle gevallen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het bestuur legt tenminste eenmaal per jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en stelt in het jaarverslag een verantwoordingsverklaring op.

 

Bezoldiging bestuur

In overstemming met de bepalingen van Artsen zonder Grenzen Nederland krijgen de bestuursleden geen vergoeding. De Algemene Ledenvergadering heeft bevestigd dat de voorzitter gedeeltelijk mag worden vergoed voor de tijd die hij aan – met name internationale – bestuurstaken besteedt. Hiervoor is een maximum aantal uren bepaald, dat overeenkomt met 2,5 dag of 0,5 fte. Ongeacht de vergoeding wordt de voorzitter geacht 0,5 tot 1 dag per week als vrijwilliger te besteden aan bestuursactiviteiten.

 

Met het CBF is afgestemd dat ‘… de (gedeeltelijke) bezoldiging van de voorzitter uitsluitend mag worden toegekend voor de activiteiten en afspraken binnen het internationale netwerk van Médecins Sans Frontières en in zijn hoedanigheid als lid van de diverse bestuursorganen van het netwerk’.