AzG Live LIVE

Een veilige omgeving

Het streven van Artsen zonder Grenzen is om voor iedereen een veilige omgeving te creëren: voor onze patiënten, medewerkers en mensen met wie we in onze projecten in contact komen en op onze kantoren.

Volle en blijvende aandacht

Ongepast gedrag is zeker geen schering en inslag bij Artsen zonder Grenzen. Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor de mensen die onze hulp nodig hebben. Dat sluit onacceptabel gedrag door medewerkers helaas niet uit.  Dit gedrag sneller aan het licht brengen, zoveel mogelijk voorkomen en er optimaal op reageren heeft dan ook onze volle en blijvende aandacht.

 

Tweesporenbeleid

Daarvoor hanteren we een tweesporenbeleid, met als hoofdlijnen:

 • een cultuurverandering om onacceptabel gedrag te voorkomen
 • adequate procedures om ongewenst gedrag goed te kunnen opvolgen

Onder dat laatste valt bijvoorbeeld het misbruiken van een machtspositie door geld te eisen van bekenden om hen van werk te voorzien. Maar ook het bezoeken van prostituees.

 

Voorkomen

In de training en begeleiding van onze medewerkers besteden we veel aandacht aan preventie. Bijvoorbeeld door te oefenen met gesprekstechnieken om complexe onderwerpen in moeilijke werkomstandigheden bespreekbaar te maken.  We benadrukken daarbij onder meer de rol en verantwoordelijkheid die coördinatoren in het veld hebben. We hebben een ombudsman waarbij medewerkers direct en vertrouwelijk terecht kunnen.

 

Gedragsregels

Iedere medewerker moet de Code of Conduct, een set gedragsregels, ondertekenen. In het Raamwerk voor verantwoord gedrag (Responsible Behaviour Framework) staan onze gedragsregels verder uitgewerkt en toegelicht.

 

Melden wangedrag

Wat als er toch iets misgaat? Iedere medewerker kan hiervan melding doen. We willen alle gevallen die spelen op dit gebied boven water halen, ook als ze niet zijn gemeld. Het onderwerp staat vast op de agenda bij elke managementmeeting.

 

Concrete stappen

We stimuleren actief een open cultuur waarin mensen zich durven uitspreken en melding durven te maken. In verband daarmee hebben we de volgende concrete stappen gezet:

 • Sinds 2017 is er een vertrouwenspersoon bij wie slachtoffers van intimidatie, misbruik of discriminatie vertrouwelijk en veilig een klacht kunnen indienen of om advies kunnen vragen. We hebben in 2018 extra personeel aangenomen en zullen dit team in 2019 verder uitbreiden. De vertrouwenspersoon kan bij beschuldigingen van wangedrag aanbevelen om zelf een onderzoek naar wangedrag starten of dit aan externe onderzoekers te vragen.
 • We hebben extra modules over acceptabel gedrag toegevoegd aan trainingen voor het management en aan het trainingsprogramma dat alle veldmedewerkers doorlopen voordat ze op missie gaan.
 • Een extern, onafhankelijk team van deskundigen is bezig ons bestaande integriteitssysteem, waaronder onze Code of Conduct te herzien. Eén van de doelen daarbij is om te komen tot adequate procedures voor melding en opvolging.
 • In 2018 is er een emailadres gecreëerd waar alle (ex-)medewerkers hun ervaringen, zorgen, feedback en ideeën kunnen delen, om het benodigde veranderproces te ondersteunen. We willen op deze manier beter begrijpen hoe onze medewerkers zich voelen en in het verleden gevoeld hebben. Het moet ook mensen die vroeger niet de ruimte voelden om zich te uiten en gebruik te maken van de klachtenprocedure alsnog te gelegenheid bieden hun verhaal te vertellen.
 • Ook hebben we – naast de Code of Conduct een extra document voor al onze medewerkers opgesteld waarin we gewenst gedrag concreet omschrijven en toelichten. Daarnaast is er een speciale nieuwsbrief gewijd aan dit onderwerp.
 • Alle leidinggevenden in onze veldprojecten en op de hoofdkantoren wijzen we in speciale sessies op het belang van verantwoord gedrag.
 • We maken onze medewerkers bewust van de kanalen om mogelijk wangedrag aan de kaak te stellen en werken aan het aanstellen van vertrouwenspersonen in de veldmissies.
 • Coördinatoren in de veldmissies en op de hoofdkantoren sporen we aan om regelmatig medewerkersbijeenkomsten rond dit thema te houden. Dit om meer bewustzijn rond verantwoordelijk gedrag te creëren en te bespreken wat je kunt doen als je getuige bent van onverantwoordelijk gedrag. We hebben de effecten van deze bijeenkomsten al gezien. Diverse medewerkers hebben aangegeven dat ze zich door deze sessies aangespoord voelden zich uit te spreken en melding te doen.
 • In 2017 is binnen het internationale netwerk van Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières) een platform voor verantwoord gedrag opgezet dat bestaat uit de vertrouwenspersonen van de 5 operationele centra binnen dit netwerk (Amsterdam Barcelona, Brussel, Genève en Parijs). Binnen dit platform vindt uitwisseling van informatie, expertise en middelen plaats.
 • Ook binnen dit netwerk loopt nu een project dat gericht is op het definiëren van wenselijk gedrag en het stimuleren van een cultuurverandering.

 

Meldingen Artsen zonder Grenzen Nederland

In de periode januari tot en met april 2018 hebben we bij Artsen zonder Grenzen Nederland 22 informatieverzoeken ontvangen en 11 klachten. 6 van die klachten had te maken met seksueel gedrag, waarvan 1 tot ontslag heeft geleid. Bij 5 klachten ging het om ander ongewenst gedrag, zoals intimidatie of pesten. Die zijn onderzocht, maar naast bemiddeling, waren geen stappen nodig.

 

In 2017 kwamen in totaal 7 meldingen binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij ging het om seksueel wangedrag tussen collega’s onderling. 5 van die meldingen zijn gegrond verklaard en 5 mensen werden ontslagen. 1 melding is niet vastgesteld als seksueel wangedrag en 1 vermeend slachtoffer wilde geen onderzoek.

 

Het verschil in cijfers tussen 2017 en 2018 is te verklaren omdat we sinds 2018 onze medewerkers actief vragen melding te doen.

We verwachten eind februari een overzicht te hebben van onze wereldwijde cijfers over 2018, die betrekking hebben op onze 45.000 medewerkers.

 

Meer informatie