Risico’s beheersen

Bij het uitvoeren van onze projecten is omgaan met onzekerheid een fundamenteel aspect. Daarom is risicomanagement een onderdeel van de (strategische) planning van Artsen zonder Grenzen.

Uiteenlopende risico’s

Als prominente medische noodhulporganisatie hebben wij te maken met uiteenlopende risico’s voor de veiligheid van onze teams en onze patiënten. Ook zijn er financiële risico’s en risico’s ten aanzien van de relatie met onze belanghebbenden. Andere spelen rond de inkoop en het transport van essentiële goederen, de fondsenwerving, het medisch beheer van de projecten en de juiste en tijdige plaatsing van gekwalificeerde medewerkers. Beheersing ervan is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het management, maar de opbouw van die beheersing begint op de werkvloer. Dat is in lijn met de cultuur binnen onze organisatie.

 

Leren

We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om van onze fouten te leren, bijvoorbeeld door medische incidenten beter te rapporteren en af te handelen. We beoordelen onze risico’s op verschillende niveaus in de organisatie. We schatten de mogelijke financiële gevolgen in om onze financiële reserves te kunnen onderbouwen. We leggen vast welke risico’s daadwerkelijk zijn opgetreden en wat de gevolgen daarvan waren. Hiermee kunnen we de kans op en impact van negatieve effecten nauwkeuriger vaststellen.

 

Fondsenwerving

Artsen zonder Grenzen is voor steun voor haar projecten vooral afhankelijk van haar donateurs. Bij de keuze voor fondsenwervende methoden zoeken we naar nieuwe initiatieven, waarbij we onze solide reputatie beschermen. We zijn bereid risico’s ten aanzien van onze fondsenwerving te nemen daar waar die op gespannen voet staat met onze onafhankelijkheid.

 

 

Reputatie

 

Onze reputatie en onze naamsbekendheid zijn van groot belang. Als onze reputatie onder druk komt te staan, kan dat gevolgen hebben voor onze inkomsten, onze toegang tot landen en gebieden en de effectiviteit van onze hulpverlening. Onze reputatie wordt ook geraakt door incidenten met andere goededoelenorganisaties en omstandigheden die wij niet zelf kunnen beïnvloeden.

 

Invloed omstandigheden

De omstandigheden waaronder wij ons werk doen, veranderen, de aard van de conflicten verandert en overheden gedragen zich anders. Toegang krijgen tot de bevolkingsgroepen waarvoor wij er willen zijn, wordt ingewikkelder en soms gevaarlijker. Tegelijkertijd zien we dat we steeds vaker meer moeten doen omdat andere organisaties minder aan noodhulp doen. Onze financiële onafhankelijkheid blijft voor ons van zeer groot belang en stelt ons in staat om daar waar het nodig is in actie te komen. De organisatie moeten kunnen meegroeien met de veranderingen. We kijken daarom goed of de manier waarop we onze projecten managen nog wel aansluit bij wat er nodig is om met deze groei in de pas te blijven.

 

Operationele risico’s

De operationele risico’s van Artsen zonder Grenzen hebben voornamelijk betrekking op vier zaken: de veiligheid van onze medewerkers in de projecten, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, de tijd die nodig kan zijn om de kwaliteit van medische producten te borgen en de aanvoer van medisch materiaal en medicijnen naar onze projecten.

 

Veiligheid in de projecten

Wij werken vaak in instabiele regio's. Een belangrijke verantwoordelijkheid van onze landencoördinatoren is dan ook de veiligheid van onze veldmedewerkers. Zij worden daarbij ondersteund door de operationeel managers. Elke missie kent uitvoerige veiligheidsrichtlijnen en -voorschriften waarin zowel de algemene strategie als specifieke maatregelen en verantwoordelijkheden duidelijk worden beschreven.

 

Risicobeoordeling

Voor de start van een nieuw project voert Artsen zonder Grenzen altijd een grondige risicobeoordeling uit. Om de veiligheid van onze medewerkers te vergroten, streven we er altijd naar dat onze aanwezigheid en onze programma’s expliciet worden geaccepteerd. Dit doen we door middel van onderhandelingen met autoriteiten en andere relevante partijen. Bovendien treffen we de nodige maatregelen om risico's zoveel mogelijk te verkleinen. In de wetenschap dat het onmogelijk is om alle risico's uit te sluiten, lichten we de medewerkers voor over de omstandigheden en brengen we hen op de hoogte van de risicoanalyse. Elke medewerker wordt individueel gevraagd de risico's te erkennen en bewust te aanvaarden als onderdeel van zijn of haar bereidheid om humanitaire hulp te verlenen aan mensen in nood.

 

Beschikbaarheid personeel

Om personeel te werven en aan ons te binden blijven we investeren in het verbeteren van ons personeelsbeleid en in efficiëntere samenwerking met onze zusterorganisaties.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Wij doen er alles aan om een veilige omgeving te creëren: voor onze patiënten, voor onze medewerkers en alle mensen met wie we in contact komen in onze projecten en kantoren. Maar helaas is ook Artsen zonder Grenzen niet immuun voor onacceptabel gedrag. Als er incidenten worden gerapporteerd, volgen we die op. Maar we nemen vooral alle mogelijke maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

 

Kwaliteit en aanvoer voorraden

Voor veel van de hulpgoederen zijn wij afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers. Ook zien we dat de invoerbeperkingen in veel landen toenemen. Een oplossing is meer voorraden aan te houden, wat ook weer risico’s met zich mee brengt. Onze aanvoerlijnen zijn erop gericht tekorten te voorkomen.

 

Beleid voor medische fouten

Artsen zonder Grenzen hanteert een binnen de humanitaire sector baanbrekend beleid voor medische fouten, dat is bedoeld om van deze fouten te leren en indien nodig verbeteringen in onze procedures aan te brengen om herhaling te voorkomen. Dit beleid voorziet in een gepaste openheid van zaken en nazorg voor patiënten die nadeel hebben ondervonden van medische fouten. Wij moedigen onze medewerkers aan om fouten te melden en we benadrukken dat Artsen zonder Grenzen prioriteit geeft aan medische veiligheid en een open, lerende omgeving voorstaat.
Zie ook het (Engelse) blogartikel ‘To Err is Humanitarian’, door Leslie Shanks, voormalig medisch directeur van Artsen zonder Grenzen.

 

Wet- en regelgeving

Artsen zonder Grenzen vindt het belangrijk dat de gegevens van patiënten, donateurs en personeel goed beschermd zijn. In contracten met leveranciers en in de beveiliging van onze data houden we daar expliciet rekening mee.

 

In projectlanden

Het in voldoende mate kunnen voldoen aan wetgeving en belastingregelgeving in onze projectlanden vormt een risico. Dat geldt zowel voor onze uitgezonden medewerkers die steeds vaker in die landen belasting moeten afdragen, als voor het voldoen aan lokale belastingregels die niet altijd eenduidig zijn. Wij proberen deze risico’s te ondervangen door met overheden overeenkomsten te sluiten. Dat zijn meestal langdurige onderhandelingen, maar we maken op dat gebied goede vorderingen.

 

Financiële risico’s

Risico’s die betrekking hebben op ons financieel management zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de jaarrekening: Financial risk management (Engelstalig).