De basisprincipes staan in ons handvest. Onze gedragsregels hebben we vastgelegd in onze Code of Conduct, die je ondertekent als je in dienst komt.

Ga verantwoord met de situatie om

Het is belangrijk dat je beseft dat je een zekere machtspositie hebt als je voor ons in het buitenland werkt. En dat je daar verantwoordelijk mee om moet gaan. Verantwoord gedrag betekent dat je oplet hoe je met mensen omgaat. Het betekent dat je geen misbruik mag maken van de kwetsbaarheid van anderen en geen gebruik van je positie mag maken voor jouw persoonlijke voordeel. Tijdens trainingen en cursussen word je getraind hoe je verstandig met bepaalde situaties om gaat en verkeerde situaties vermijdt.

Wat is onacceptabel gedrag?

Gedrag dat een directe of potentiële impact heeft op de gezondheid of het welzijn van betrokkenen, of op de veiligheid van onze patiënten en familieleden of vrienden die voor hun zorgen in een ziekenhuis of kliniek, of de veiligheid van onze medewerkers. Onacceptabel gedrag kan variëren van verbaal tot fysiek wangedrag. Wij tolereren geen fysieke of psychologische mishandeling van individuen, noch seksuele intimidatie of een gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. In geen geval tolereren wij seksuele relaties met minderjarigen.

Veilige omgeving

Ondanks dat we alles eraan doen om onverantwoord gedrag te voorkomen, kan het toch gebeuren. Wij stimuleren een omgeving waarin mensen zich veilig genoeg voelen om het aan te kaarten wanneer zij onacceptabel gedrag denken te zien of ervaren en waarin ze elkaar scherp houden. Dat betekent dat je op vertrouwelijke wijze een klacht kunt indienen, zonder te hoeven vrezen voor je persoonlijke veiligheid of je baan, voor en tijdens je missie. Tijdens briefings, trainingen en in handboeken, wijzen we je op onze procedure. Zodat je weet bij wie en waar je terecht kunt als je iets ervaren of gezien hebt. Wij nemen elke melding serieus en volgen die op.

Melden: bij wie en hoe?

Dit kan bij je leidinggevende, of buiten de hiërarchische structuur via speciale e-mailadressen waarover we je informeren. Ook stimuleren wij slachtoffers of getuigen in de gemeenschappen waar we werken om onacceptabel gedrag te melden, zodat beschuldigingen kunnen worden onderzocht en aangepakt.

Bescherming

Ons eerste belang ligt bij het beschermen van het slachtoffer en de persoon die heeft gemeld dat een ander over de schreef is gegaan. We bieden alle steun die nodig is: psychologische en medische hulp, ook bij het nemen van eventuele gerechtelijke stappen. Bescherming betekent ook dat wij uiterst vertrouwelijk met namen en gegevens omgaan, en dat wij met de nodige zorgvuldigheid ons onderzoek uitvoeren om na te gaan of de melding gegrond is.

Gevolgen

Als een melding gegrond is bevonden, variëren de gevolgen voor de betrokken medewerkers van een officiële waarschuwing en verplichte begeleiding/trainingen, tot schorsing of definitief ontslag. Als een slachtoffer geen gerechtelijke stappen wil ondernemen, respecteren wij dat.

Bij seksueel misbruik van minderjarigen is ons beleid om de zaak te rapporteren aan de gerechtelijke instanties, maar altijd met het belang van het kind voorop en afhankelijk van de beschikbaarheid van dit soort procedures.

Complicerende omstandigheden

Wij zijn ons ervan bewust dat er omstandigheden zijn waardoor mensen geen melding maken van ongewenst gedrag, zoals in elke samenleving het geval is. Angst om niet te worden geloofd, stigmatisering en vrees voor mogelijke represailles. Dit wordt nog versterkt in de bepaalde contexten waar we werken, zoals conflictgebieden, waar er in het algemeen een gebrek aan bescherming van slachtoffers is, waar wijdverspreid geweld en straffeloosheid heerst en waar de bevolking sterk afhankelijk is van hulp van buitenaf. Wij blijven streven naar een veilige omgeving, en daar zijn wij allen verantwoordelijk voor.

Openheid

Openheid en het gesprek aangaan over onverantwoord gedrag zijn noodzakelijk. We hebben een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en patiënten om een veilige (werk)omgeving te creëren en wangedrag aan te pakken. Ons hoogste belang, als Artsen zonder Grenzen en de mensen die voor ons naar crisisgebieden afreizen, blijft verschil maken voor mensen in nood, hulp bieden aan mensen die dit hard nodig hebben.

Meer weten over hoe wij aan een veilige omgeving werken en cijfers.