Salariëring medewerkers

Zowel op de hoofdkantoren als in haar veldmissies hanteert Artsen zonder Grenzen een gematigd loonbeleid.

Artsen zonder Grenzen streeft daarbij naar een salarisniveau en arbeidsvoorwaarden die passen bij de verantwoordelijkheden en die behoorlijke en adequate leefomstandigheden mogelijk maken. Artsen zonder Grenzen kent geen bonussen of 13e maanden, wel een premievrij pensioen.

 

Veldmedewerkers

De beloningsstructuur voor internationale veldmedewerkers bestaat uit twee componenten: de vergoeding bij 1e uitzending en de beloningsstructuur zelf. Dit weerspiegelt het verschil tussen een korte periode op vrijwillige basis voor Artsen zonder Grenzen werken en een langere verbintenis met Artsen zonder Grenzen (langer dan 12 maanden), waarvoor een salaris wordt betaald.

 

Vergoeding 1e uitzending

In de eerste 12 maanden veldwerk vergoedt Artsen zonder Grenzen een netto vrijwilligersvergoeding die is gebaseerd op de kosten van een éénkamerappartement met bijkomende kosten. Momenteel bedraagt de netto vergoeding bij eerste uitzending ruim € 1.100,00 per maand (2016). Voor in Nederland geworven personeel is de bruto vergoeding gebonden aan het wettelijk minimumloon.

 

Salarisniveaus

Na 12 maanden veldwerk tegen de netto vergoeding heeft een medewerker recht op een salaris. Dit is gebaseerd op een vast deel van het beginsalaris van een medewerker in het land van waaruit de hulpverlener wordt uitgezonden. Dit garandeert dat het salaris in lijn is met de arbeidsmarktverhoudingen en de kosten van levensonderhoud in de landen waar de internationale medewerkers vandaan komen.

 

Salarisschalen

De beloningsstructuur voor internationale veldmedewerkers is opgebouwd in drie categorieën van verantwoordelijkheid:

A. Professionals (verpleegkundigen, artsen, logistiek medewerkers)

B. Kader: (logistiek coördinatoren, project coördinatoren)

C. Hogere leidinggevenden (medisch coördinatoren, landencoördinatoren)

 

Kantoormedewerkers

Artsen zonder Grenzen stemt haar loonbeleid af op de salariëring van de Rijksoverheid en de gesubsidieerde sector gecombineerd. Het eerste kwartiel dient daarbij als referentie

voor de salarisopbouw. Dat betekent dat meer dan 75% van de mensen met vergelijkbare posities in de referentiesector meer verdienen dan medewerkers met soortgelijke posities bij Artsen zonder Grenzen. In dit systeem wordt de groei van de salarissen voor leidinggevenden (waaronder de directie) geremd.

 

Schalen

De beloningsstructuur voor kantoormedewerkers in Amsterdam kent 12 schalen. Administratieve functies bevinden zich in de onderste delen van de structuur, adviseurs in het middengedeelte en leidinggevende functies beginnen bij schaal 6.

 

Bezoldiging van de directie

Voor de bezoldiging van haar directie gebruikt Artsen zonder Grenzen de 'Regeling beloning directeuren van goede doelen' van de Nederlandse brancheorganisatie VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) als referentiekader. Op basis van 3 criteria (omvang, complexiteit en context van de organisatie) bepaalt de VFI-regeling de zwaarte van de directiefuncties en daarmee het maximale jaarinkomen per functie.

 

Managementmodel

Artsen zonder Grenzen komt tot een totaalscore van 595 punten (van de maximaal mogelijke score van 600). Belangrijke factoren daarbij zijn:

  • omvang van de organisatie (zeer groot: 305 punten),
  • complexiteit (volledig uitvoeren van eigen projecten: 145 punten) en
  • context van de organisatie (met betrokkenheid van een bestuur: 140 punten)

In ons managementmodel krijgt de algemeen directeur hiervan 92% of 547 punten toebedeeld en alle leden van het managementteam 80% of 476 punten.

 

Volgens het bezoldigingsschema van de VFI zijn de maximale jaarinkomens voor de groepen J en I, die corresponderen met die puntentoekenning, respectievelijk € 146.000 en € 129.559 (2017). De in de adviesregeling genoemde jaarinkomens zijn exclusief pensioenpremies en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Artsen zonder Grenzen hanteert een functie-inschaling die tot lagere bedragen leidt. Het brutojaarsalaris van onze algemeen directeur Arjan Hehenkamp bedraagt € 111.637 inclusief vakantietoeslag (over 2016). Artsen zonder Grenzen betaalt geen pensioenbijdragen boven het wettelijk maximum van € 103.317 (2017).

Sluit zoeken

Zoekveld