Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van de Vereniging Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières, Nederland). Hierna: Artsen zonder Grenzen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Artsen zonder Grenzen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Artsen zonder Grenzen. Als Gebruiker van de website, en de daar vindbare informatie, vrijwaar je Artsen zonder Grenzen bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling van jou als Gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. Artsen zonder Grenzen is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur en /of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Privacy en cookies

Door het gebruik van onze website aanvaard je onze cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.artsenzondergrenzen.nl en www.actiezondergrenzen.nl. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies kun je ons Privacyverklaring raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Artsen zonder Grenzen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Privacyverklaring, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Artsen zonder Grenzen. Gebruiker mag kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Hierbij dient te allen tijde de bron vermeld te worden. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Artsen zonder Grenzen in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Artsen zonder Grenzen en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artsen zonder Grenzen.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Artsen zonder Grenzen aan het overblijvende gedeelte gebonden.

Diversen

Artsen zonder Grenzen behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden worden zo veel mogelijk in goed overleg opgelost. Indien het geschil niet in goed overleg kan worden opgelost zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Vestigingsadres, registratie

Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières, Nederland), gevestigd te Amsterdam, postadres: Postbus 10014, 1001 EA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 41215974.