Veldmedewerkers

De beloningsstructuur voor internationale veldmedewerkers bestaat uit twee componenten: de vergoeding bij 1e uitzending en de beloningsstructuur zelf. Dit weerspiegelt het verschil tussen een korte periode op vrijwillige basis voor Artsen zonder Grenzen werken en een langere verbintenis met Artsen zonder Grenzen, waarvoor een salaris wordt betaald.

Vergoeding 1e uitzending

De vergoeding bij 1e uitzending is door alle Artsen zonder Grenzen kantoren wereldwijd gekoppeld aan de laagste salarisschaal in de beloningsstructuur (80% van de midpoint waarde). Het bedrag wat hieruit volgt is gebonden aan het Nederlands wettelijk minimumloon. Omdat beide bedragen zeer dicht tegen elkaar aan liggen, ook na jaarlijkse indexaties, is er voor gekozen om de vergoeding bij 1e uitzending voor in Nederland geworven personeel direct aan het minimumloon te koppelen. Momenteel bedraagt de netto vergoeding bij eerste uitzending ruim € 1.653.40 per maand (2020). Deze vergoeding bij korte uitzending geldt voor alle functies.

Salarisniveaus

Bij een langduriger verbinding heeft de medewerker recht op een salaris. Dit is gebaseerd op een vast deel van het beginsalaris van een medewerker in het land van waaruit de hulpverlener wordt uitgezonden. Dit garandeert dat het salaris in lijn is met de arbeidsmarktverhoudingen en de kosten van levensonderhoud in de landen waar de internationale medewerkers vandaan komen.

Salarisschalen

De beloningsstructuur voor internationale veldmedewerkers is opgebouwd in 7 categorieën van verantwoordelijkheid:

  1. Klinisch medisch specialisten (niet-arts), supervisors binnen programma
  2. Artsen, programma verantwoordelijken (niet-arts)
  3. Programma verantwoordelijken (arts), niet-medisch teamleiders
  4. Medisch teamleiders, plaatsvervangend coördinatoren
  5. Projectcoördinatoren (multidisciplinair/programma), logistiek/HR/financieel coördinatoren
  6. Medisch coördinatoren, resource managers
  7. Landencoördinatoren

Kantoormedewerkers

Artsen zonder Grenzen stemt haar loonbeleid af op de salariëring van de Rijksoverheid en de gesubsidieerde sector gecombineerd. Het eerste kwartiel dient daarbij als referentie voor de salarisopbouw. Dat betekent dat meer dan 75% van de mensen met vergelijkbare posities in de referentiesector meer verdienen dan medewerkers met soortgelijke posities bij Artsen zonder Grenzen. In dit systeem wordt de groei van de salarissen voor leidinggevenden (waaronder de directie) geremd.

Schalen

De beloningsstructuur voor kantoormedewerkers in Amsterdam kent 12 schalen. Administratieve functies bevinden zich in de onderste delen van de structuur, adviseurs in het middengedeelte en leidinggevende functies beginnen bij schaal 6.

Bezoldiging van de directie

Voor de bezoldiging van haar directie gebruikt Artsen zonder Grenzen de 'Regeling beloning directeuren van goede doelen' van de Nederlandse brancheorganisatie Goede Doelen Nederland als referentiekader. Op basis van een aantal criteria bepaalt deze regeling de zwaarte van de directiefuncties en daarmee het maximale jaarinkomen per functie.

Managementmodel

Artsen zonder Grenzen komt tot een totaalscore van 585 punten (van de maximaal mogelijke score van 600). In ons managementmodel krijgt de algemeen directeur hiervan 92% of 538 punten toebedeeld en alle leden van het managementteam 80% of 486 punten. Volgens het bezoldigingsschema van Goede Doelen Nederland zijn de maximale jaarinkomens die corresponderen met die puntentoekenning, respectievelijk € 156.754 en € 138.020 (2019). De in de adviesregeling genoemde jaarinkomens zijn exclusief pensioenpremies en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Artsen zonder Grenzen hanteert een functie-inschaling die tot lagere bedragen leidt. Het brutojaarsalaris van onze directeur bedraagt € 123.346 per jaar, inclusief vakantietoeslag. (over 2021). Artsen zonder Grenzen betaalt geen pensioenbijdragen boven het wettelijk maximum van € 107.593 (2019) als pensioengevend salaris.