Voortdurende aandacht

Onze medewerkers bieden met hart en ziel hulp aan de mensen die die hulp nodig hebben. Onacceptabel gedrag kan dan helaas nog steeds voorkomen. We werken voortdurend aan het voorkomen, achterhalen en optimaal reageren op dit soort gedrag.

Tweesporenbeleid

Naast adequate hulp voor slachtoffers hebben we een tweesporenbeleid waarmee we onacceptabel gedrag aanpakken:

  • een cultuurverandering om onacceptabel gedrag te voorkomen
  • adequate procedures om dergelijk gedrag goed te kunnen opvolgen

Onacceptabel gedrag vinden wij onder meer het misbruiken van een machtspositie, pesten, discriminatie of vriendjespolitiek. Ook het bezoeken van prostituees valt hieronder.

Cultuurverandering

We werken aan een cultuurverandering. We promoten een mentaliteit onder onze medewerkers die voorkomt dat onacceptabel gedrag zich voordoet. Zodat iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Voorkomen

Iedere medewerker moet de Code of Conduct, een set gedragsregels, ondertekenen. In het Raamwerk voor verantwoord gedrag (Responsible Behaviour Framework) staan onze gedragsregels verder uitgewerkt en toegelicht.

We hebben onze Code of Conduct aangescherpt door daarin specifieker te definiëren wat we wel en niet acceptabel gedrag vinden.

Training en begeleiding

In de training en begeleiding van onze medewerkers besteden we veel aandacht aan preventie. We oefenen met gesprekstechnieken om complexe onderwerpen in moeilijke werkomstandigheden bespreekbaar te maken. We benadrukken daarbij onder meer de rol en verantwoordelijkheid die coördinatoren in het veld hebben. We hebben extra modules over onacceptabel gedrag toegevoegd aan trainingen voor het management. Dat hebben we ook gedaan bij het trainingsprogramma dat alle veldmedewerkers doorlopen voordat ze op missie gaan.

Opvolgen

Wat als er toch iets misgaat? We laten onze medewerkers en de mensen voor wie wij werken weten wat de kanalen zijn om mogelijk wangedrag aan de kaak te stellen. We moedigen hen aan melding doen. Deze meldingen onderzoeken en behandelen we vertrouwelijk. Het onderwerp staat vast op de agenda bij elke managementmeeting.

Team Verantwoord Gedrag

Sinds 2017 is er een Team Verantwoord Gedrag. Daar kunnen slachtoffers en getuigen van intimidatie, misbruik of discriminatie vertrouwelijk en veilig een klacht indienen. Die volgt het Team op. Daarnaast kan het Team zélf een onderzoek te starten. Een andere mogelijkheid is dat het Team het management aanbeveelt een extern onderzoek te laten doen.

Hulp voor slachtoffers

Bij een melding van onacceptabel gedrag zorgen we eerst voor de veiligheid en gezondheid van de potentiële slachtoffers. We bieden direct hulp. Die kan bestaan uit psychologische en medische zorg, maar ook het krijgen van juridische bijstand.

Verdere stappen

We stimuleren actief een open cultuur waarin mensen zich durven uitspreken en melding doen. Naast de punten hierboven hebben we ook de volgende concrete stappen gezet:

  • We zijn bezig vertrouwenspersonen in de veldmissies aan te stellen.
  • In 2018 is er een extern emailadres gedeeld waar alle (ex-)medewerkers hun ervaringen, zorgen, feedback en ideeën kunnen melden. Zo ondersteunen ze het benodigde veranderproces. We willen op deze manier beter begrijpen hoe onze medewerkers zich voelen en in het verleden gevoeld hebben. Mensen die vroeger niet de ruimte voelden om een klacht in te dienen, bieden we zo alsnog de gelegenheid hun verhaal te vertellen.
  • Coördinatoren in de veldmissies en op het hoofdkantoor houden regelmatig medewerkersbijeenkomsten rond dit thema. We hebben daarmee drie doelen: meer bewustzijn rond verantwoordelijk gedrag creëren, het bespreekbaar en duidelijk maken wat je kunt doen als je getuige bent van onverantwoordelijk gedrag. We zien de effecten van deze bijeenkomsten. Diverse medewerkers hebben aangegeven zich aangespoord te voelden melding te doen.

We hebben samen met een extern bureau een actieplan ontwikkeld om het tweesporenbeleid verder concreet in te vullen.

Meldingen Artsen zonder Grenzen Nederland

In 2018 hebben we bij Artsen zonder Grenzen Nederland 69 klachten ontvangen, tegen 7 in 2017. Het grotere aantal meldingen in 2018 ten opzichte van 2017 laat zien dat mensen zich nu veiliger voelen. Ze durven melding te maken van onacceptabel gedrag. Onder de verantwoordelijkheid van Artsen zonder Grenzen Nederland vallen ook de medewerkers die via onze Duitse en Engelse kantoren worden uitgezonden, via de samenwerking in het Operationeel Centrum Amsterdam (MSF OCA). Een overzicht van de cijfers van ons internationale netwerk Médecins Sans Frontières staat hier.

Behandeling klachten

55 van de 69 meldingen in 2018 hebben we kunnen afhandelen in hetzelfde jaar. Bij een aantal van die klachten ging het om incidenten van vóór 2018. Twee van de 55 gevallen liepen uit op ontslag. In één geval hebben we excuses aangeboden aan een slachtoffer van onacceptabel gedrag. Twee personen kregen een mondelinge waarschuwing en drie een waarschuwing op schrift. In de resterende gevallen:

  • was er te weinig bewijs om te beschuldigingen te onderbouwen,
  • werden ze ingetrokken,
  • of ging het om het functioneren van de betrokken personen en niet om een issue rond gedrag. Deze zaken werden afgehandeld door het lijnmanagement en de afdeling personeelszaken.

Meer informatie