Wat houdt een veilige werkomgeving in?

Onze focus ligt op het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. We stimuleren een open sfeer waarin mensen worden aangemoedigd elkaar feedback te geven en zij melding durven maken van mogelijk onwenselijk gedrag. Daarnaast verbeteren we continu ons beleid en protocollen om onacceptabel gedrag te voorkomen en aan de orde te stellen. We willen elke barrière wegnemen die het melden van onacceptabel gedrag in de weg staat.

Voorkomen: verantwoord gedrag afspreken

Het is belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van het feit dat zij een zekere machtspositie hebben wanneer zij in het buitenland werken. Wij vragen hen daarmee op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan en dat zich integer en respectvol gedragen. We maken met elke medewerker afspraken over hoe zij zich horen te gedragen, dit staat aangegeven in de Gedragscode (In het Engels: Code of Conduct) die zij vervolgens ondertekenen. Hierin staat wat we wel en geen acceptabel gedrag vinden. Onder onacceptabel gedrag verstaan wij het misbruiken van een machtspositie, intimidatie, pesten, discriminatie, misbruik van middelen of vriendjespolitiek maar ook het bezoeken van prostituees.

Training en begeleiding

In de recruitmentfase, tijdens trainingen en workshops maken we mensen bewust van wat acceptabel gedrag is. We geven voorlichting, faciliteren gesprekken en workshops over verantwoord gedrag in cultureel diverse teams en het creëren van een veilige, respectvolle werkomgeving voor iedereen. Het is onderdeel van trainingen van medewerkers die voor het eerst voor ons op missie gaan. We benadrukken de rol en verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Managers worden getraind in de diverse mogelijkheden die er zijn om een klacht af te handelen en hoe ze een klacht dienen te onderzoeken. Iedere maand houden we maandelijkse webinars hierover.

Open sfeer

We doen er alles aan om een cultuur met een open dialoog waarin mensen elkaar om advies durven te vragen, durven aan te spreken, en zo nodig melding durven te maken, te verwezenlijken. Tijdens briefings, trainingen en in handboeken wijzen we onze medewerkers op onze meldingsprocedure. Zodat zij weten bij wie en waar zij terecht kunnen als zij iets ervaren of gezien hebben. Dat kan bij de eigen leidinggevende, het management of buiten de hiërarchische structuur bij het Team Verantwoord Gedrag en bij één van de vertrouwenspersonen. Ook stimuleren we mensen in de gemeenschappen waar we werken om onacceptabel gedrag door Artsen zonder Grenzen medewerkers dat zij zelf ervaren of gezien hebben te melden, zodat beschuldigingen kunnen worden onderzocht en aangepakt.

Pakket met trainingen

Het team heeft in 2019 een pakket ontwikkeld om ons beleid, trainingen en procedures rondom verantwoord gedrag verder te verbeteren en te integreren in ons dagelijkse werk:

  • de gedragscode is een onderdeel van briefings voor medewerkers die op missie gaan
  • maandelijkse webinars over casemanagement voor managers in het veld
  • een set trainingsmodules voor onze medewerkers.

Op elke missie zorgen we voor een team van goed getrainde vertrouwenspersonen. Begin 2020 is dit in Nigeria voor het eerst geïntroduceerd.

Meer informatie