Veelgestelde vragen

In welke categorie valt jouw vraag?

Het grootste deel van de hulpprojecten van Artsen zonder Grenzen wordt bekostigd met donaties van het publiek. Honderdduizenden donateurs in Nederland en andere landen steunen via onze zusterorganisaties Artsen zonder Grenzen. Daarnaast blijft de opbrengst uit de Nationale Postcode Loterij een belangrijke bron van inkomsten. Tenslotte vraagt de organisatie financiering voor specifieke projecten aan uit (nood)hulpfondsen van een aantal nationale overheden. 

Artsen zonder Grenzen waarborgt op verschillende manieren dat wij het geld dat wij van onze donateurs ontvangen goed besteden. Dat doen we zelf door onze projecten te laten controleren door onze interne accountants. Ook onze onafhankelijke accountant, PwC, voert intensieve controles uit op de rechtmatigheid van de bestedingen. Daarnaast voeren we evaluaties uit naar de effectiviteit van onze projecten, de kwaliteit van onze medische hulp en of we wel op de juiste manier hulp verlenen. Er kijken veel mensen mee naar wat we doen en hoe we het doen, zoals: de overheden in de landen waar we werken, de pers en natuurlijk onze donateurs.

Er gaat zoveel mogelijk naar noodhulp. Van elke 100 euro die wij uitgaven in 2018, ging € 83,- direct naar noodhulp, € 1,- naar subsidies aan andere organisaties, € 9,- naar ondersteuning van de projecten, € 1,- naar voorlichting en bewustmaking, €3,- naar kosten voor fondsenwerving, € 3,- naar beheer en administratie en € 1,- naar subsidies aan andere organisaties. (Dit betreft een aantal instituten binnen en buiten Médecins Sans Frontières die met hun expertise ons werk op verschillende manieren ondersteunen. Ook hebben we voor een bedrag ter grootte van 1,3 miljoen euro het werk van onze Franse zusterorganisatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek gesteund.)


 

Artsen zonder Grenzen werkt onafhankelijk. Wij bepalen zelf waar, aan wie en hoe wij onze hulp verlenen. Wij voeren zelfstandig, met ons eigen personeel, onze hulpprojecten uit, kopen zelf onze medicijnen, materiaal en apparatuur in, regelen vervoer en transport, zorgen voor de voorzieningen voor bijvoorbeeld elektriciteit en water, we bepalen zelf onze medische activiteiten en stellen onze eigen richtlijnen op. Zo beheersen wij zelf onze uitgaven.

Onze medische noodhulpprojecten worden ondersteund vanuit het hoofdkantoor.In 2018 gaven we 3% van onze totale bestedingen uit aan kosten voor overhead (automatisering, huur van het kantoor, algemene verzekeringen, overige kantoorvoorzieningen, kosten van afschrijvingen) en voor management en administratie.Onder ‘overhead’ en ‘management en administratie’ vallen ook de kosten voor het bestuur en de directie, voor de accountantscontrole, voor de salarisbetalingen en andere algemene kosten. 

In verband met de vluchtelingendeal tussen de Europese Unie (EU) en Turkije  neemt Artsen zonder Grenzen wereldwijd geen hulpgelden meer aan van EU-lidstaten, waaronder Nederland. Ook weigeren we bijdragen van Noorwegen, dat geen EU-lidstaat is, maar wel het EU-vluchtelingenbeleid steunt. Wel accepteren we geld van de Canadese regering en het Global Fund, het fonds van de Verenigde Naties waaruit geld beschikbaar wordt gemaakt voor de bestrijding van tuberculose, malaria en hiv/aids.

Artsen zonder Grenzen ontving in 2018 1,7% van haar fondsen van institutionele donoren. Dit percentage was zo laag door het opschorten in 2016 van subsidies van de Europese Unie in verband met het EU-Turkije deal. Het leeuwendeel van onze inkomsten komt dus van honderdduizenden donateurs in Nederland en andere landen waar onze zusterorganisaties actief zijn.

Het bruto jaarsalaris van onze algemeen directeur Nelke Manders is € 115.444  per jaar inclusief vakantietoeslag. Voor de bezoldiging van haar algemeen directeur en de leden van haar managementteam gebruikt Artsen zonder Grenzen de ‘Regeling beloning van directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’ van Goede Doelen Nederland als referentiekader. Op basis van vier criteria; omvang, complexiteit, context van de organisatie en het directiemodel bepaalt deze regeling de zwaarte van de directiefuncties en daarmee het maximale jaarinkomen per functie. Artsen zonder Grenzen hanteert een functie-waardering die tot aanzienlijk lagere bedragen leidt.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de algehele koers van de organisatie en voor de goede samenwerking van alle onderdelen van Artsen zonder Grenzen. Daarbij heeft zij ook de omvangrijke taak om de operationele afstemming met de zusterorganisaties van Artsen zonder Grenzen goed te coördineren.

Nelke Manders is benoemd op basis van haar uitgebreide ervaring op het gebied van leiderschap en het verlenen van noodhulp.

Regelmatig zien we op internet een oud lijstje voorbijkomen met directiesalarissen bij goede doelen. De informatie over Artsen zonder Grenzen op dat lijstje, dat stamt uit 2009, is achterhaald en foutief. Hans van de Weerd staat vermeld als directeur. Dat is hij sinds juni 2011 niet meer. Het genoemde jaarsalaris van 174 duizend euro klopt niet. In 2009 verdiende de heer Van de Weerd 112 duizend euro. Zijn salaris lag daarmee ruim onder het maximale jaarinkomen zoals vermeld in de 'Regeling beloning directeuren van goede doelen', vastgesteld door brancheorganisatie VFI.

Sinds 25 september 2017 is Nelke Manders directeur van Artsen zonder Grenzen. Lees meer over het salaris van de directeur van Artsen zonder Grenzen.

Op 31 december 2018 had Artsen zonder Grenzen een reserve van ongeveer 6,8 maanden. Dat betekent dat als alle inkomsten ineens zouden wegvallen, de projecten en het hoofdkantoor nog 6,8 maanden door zouden kunnen draaien. Door die reserve kan Artsen zonder Grenzen snel reageren als er een ramp gebeurt, of als er een conflict uitbreekt en er ineens ergens honderdduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen die dringend medische hulp nodig hebben.

Ook geeft dit ons de mogelijkheid om hulpverleningsactiviteiten te starten die staan of vallen met de onafhankelijkheid en neutraliteit van Artsen zonder Grenzen. Bijvoorbeeld hulp bieden in gebieden waar de nood hoog is, maar waarvoor internationaal nauwelijks of geen fondsen beschikbaar zijn. 

Het betalingsverkeer van Artsen zonder Grenzen hebben wij na een uitgebreide vergelijking van diensten, prijzen en service ondergebracht bij ABN AMRO. Voor de dienstverlening is gezocht naar een bank die alle aspecten van het betalingsverkeer die voor Artsen zonder Grenzen van belang zijn goed, betrouwbaar en tegen concurrerende tarieven en vergoedingen kan aanbieden. Het gaat daarbij vooral om betalingsverkeer naar en vanuit het buitenland (waaronder de crisisgebieden waar wij werken) in buitenlandse valuta, maar ook om behoorlijke volumes binnenlands betalingsverkeer.

 

Onze geldtegoeden hebben wij ondergebracht bij een aantal grote banken, te weten ABN AMRO Bank, ING en de Rabobank. Met deze banken hebben wij afspraken gemaakt over een verantwoord beheer van deze gelden. Artsen zonder Grenzen werkt aan een goede spreiding van de liquiditeit. Voor de spreiding van onze tegoeden is een standaardmatrix ontwikkeld die de rating van de bank aangeeft (A of hoger), de hoeveelheid geld die we bij de bank mogen wegzetten en voor hoe lang (maximaal een depositorekening van twaalf maanden). Daarnaast hebben wij al jaren een algemeen gironummer NL13INGB0000004054 bij de ING.

 

In het kader van het spreiden van onze tegoeden hebben we in 2014 rekeningen geopend bij ASN bank en Van Lanschot.

Artsen zonder Grenzen belegt niet in aandelen, obligaties of andere risicodragende financiële instrumenten. Ons uitgangspunt is dat we onze middelen zo direct mogelijk moeten kunnen inzetten voor onze doelstelling en geen risico's lopen met bijvoorbeeld beleggingen. Elke 4 maanden maken we een liquiditeitsprognose en banksaldi in projectlanden worden zo laag mogelijk gehouden. Geld dat niet direct uitgegeven wordt, wordt in Nederland op direct opvraagbare spaarrekeningen gezet, of op kortlopende deposito's (met een maximale looptijd van 12 maanden) geplaatst zodat we snel gelden kunnen vrijmaken ingeval van noodsituaties waar onze hulp nodig is.

Ja. De CBF-erkenning is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF heeft zijn Keurmerk, dat tot 1 januari 2016 van kracht was, vervangen door de 'CBF-erkenning'. Zie voor meer over de erkenning onze speciale pagina.